Bypassen
Bypasse
1
Bypass am Blutgefäß
pontage (coronarien)
bypass (coronário)
duerch e Bypass kann d' Blutt 1 nees normal an den Häerzmuskel fléissen
2
Bypass Umgehung im Straßenverkehr
by-pass voie de déviation
variante desvio via rodoviária
fir datt kann un der Autobunn geschafft ginn, leeft den Trafick iwwer e Bypass