Cafeteriaen
Cafeteriae
Cafeteria
cafétéria
cafeteria
cafetaria
no der Virstellung hu mir eng Klengegkeet an der Cafeteria vum Theater giess