Callen
Calle
Keil zum Bremsen, zum Unterlegen
cale d'immobilisation, d'épaisseur
chock wedge
calço cunha
lee eng Cale ënner d' Rad, 1 soss bleift de Won net stoen!
d' Cale 1 ënnerem Schaf ass gerëtscht