Cantonnièren
Cantonnièrë
Straßenwärterin
cantonnière ouvrière
trabalhadora responsável pela preservação de estradas
no der Iwwerschwemmung huet bei eis eng Cantonnière den Zoustand vun der Strooss iwwerpréift