Carrossieren
Carrossiere
Karosserieschlosser Karosseriebauer
carrossier tôlier
panel beater
bate-chapa operário
de Carrossier huet mer d' Téitsch 1 an der Autosdier erausgemaach