(Grad) Celsius
(Grad) Celsius
(degré) Celsius
(degree) Celsius
(grau) Celsius
null Grad Celsius entspriechen 32 Grad Fahrenheit
ass déi Skala do an Celsius oder a Fahrenheit?