1
Cent
Cent Währungseinheit
cent valeur monétaire
cent currency
cêntimo valor monetário
bei der Bäckesch kascht e Croissant ewell zéng Cent méi
2
Centen
Cente
Cent Münze
cent pièce de monnaie
cent coin
cêntimo moeda
et ass mer en Cent op de Buedem gefall