Centenairen
Centenairë
Hundertjahrfeier
centenaire anniversaire
centenary
centenário comemoração
fir de Centenaire vun der Onofhängegkeet goufe Feieren am ganze Land organiséiert