CEOen
CEOe
CEO Generaldirektor
directeur général
diretor-geral
de CEO huet dem Verwaltungsrot de Bilan vum leschte Joer virgestallt
Directeur général
Generaldirekter
CEO
Directeur général
Generaldirekter
Directrice générale
Generaldirektesch