Chaînen
Chaînë
1
Kette Geschäftskette
chaîne de commerces
chain of businesses, business group
cadeia de estabelecimentos comerciais
vill kleng Epicerië gi vun de grousse Chaînen iwwerholl
Ketten
2
Sender Fernsehsender
chaîne de télévision
channel television
canal de televisão
op wéi enger Chaîne leeft d' Sendung, 1 vun där s de mer geschwat has?
Fernseesprogramm
Fernseessender
Programm
Sender
Televisiounsprogramm
1
Chaîne
Ketten
2
Chaîne
Programm
Sender
Fernseessender
Fernseesprogramm
Televisiounsprogramm