Chamberssëtzungen
Chamberssëtzunge
Sitzung der Abgeordnetenkammer Parlamentssitzung in Luxemburg
séance de la Chambre des députés séance parlementaire au Luxembourg
sessão da Câmara dos Deputados sessão parlamentar no Luxemburgo
an der nächster Chamberssëtzung gëtt iwwer dat neit Awanderungsgesetz ofgestëmmt