Chantieren
Chantiere
Baustelle
chantier
building site
obra de construção
de Leeëndecker schafft den Ament op zwee verschiddene Chantieren
déi dräi Chantiere kréie mer net virun Enn des Joers fäerdeg déi dräi Projete kréie mer net virun Enn des Joers fäerdeg
Baustell
Chantier
Baustell