Charlysgare Ort in Luxemburg-Stadt
Charlysgare lieu à Luxembourg-ville
Charlysgare lugar na cidade do Luxemburgo
mir treffen eis all op der Charlysgare a ginn dann zesummen op d' Fouer 1