Chassen
Chassë
Wasserspülung Spülung
chasse d'eau
(toilet) flush
autoclismo
an der Toilette um éischte Stack muss d' Chasse 1 gefléckt ginn