Cheffen
Cheffe
1
Chef Vorgesetzte(r)
chef patron, supérieur hiérarchique
boss
chefe patrão, superior hierárquico
de Vendeur gouf bei de Chef geruff, well en ëmmer ze spéit op d' Aarbecht 1 kënnt
EGS du bass de Chef ! 1 du bass deen, deen decidéiert!
Virgesetzten
2
Gruppenleiter bei den Pfadfindern
chef (scout)
Scout leader
chefe escutista
de Chef huet de Scoute verschidden nëtzlech Kniet bäibruecht
mäi Brudder ass Chef bei de Wëllefcher
Scoutschef
1
Chef
Virgesetzten
2
Chef
Scoutschef