Chef-de-garen
Chef-de-garë
Bahnhofsvorsteher
chef de gare
station master
chefe de estação (ferroviária)
den Zuch ass eréischt fortgefuer, wéi de Chef de gare gepaff huet