Chercheuren
Chercheure
Forscher
chercheur
researcher
investigador pesquisador
e Grupp vu Chercheuren huet en neien Impfstoff géint d' Gripp 1 fonnt
Fuerscher
Chercheur
Fuerscher