Chinakolen
Chinakole
Chinakohl
chou chinois chou de Pékin
pak choi
couve-chinesa
de Chinakol kann een dëmpen oder réi als Zalot iessen
Chou de Chine
Chinakol
Chou de Chine