Chéier
1
Chor Altarraum
chœur partie d'une église
choir chancel
coro parte de uma igreja
de Chouer vun eiser Porkierch gëtt renovéiert
2
Chor Gesangverein
chœur chorale
choir group of singers
coro grupo coral
mäi Papp séngt a senger Fräizäit an engem Chouer
fir dee Concert ginn dräi Chéier gebraucht