Chrëschten
Chrëschte
Christ
chrétien
Christian
cristão
als Chrëscht soll ee sech fir seng Matmënschen asetzen
a verschiddene Länner ginn d' Chrëschten 1 nach haut verfollegt