Chutten
Chutte
Sturz Fall
chute par terre
fall to the ground
queda no chão
an der Etapp vun haut gouf et zwou Chutten
no senger uerger Chute op de Kapp hat d' Kand 1 eng Gehirnerschütterung
hien huet beim Klammen eng déidlech Chute gemaach