Clocharden
Clocharde
Obdachlose(r) Landstreicher
clochard
tramp vagrant
sem-abrigo vagabundo
nodeem hien seng Aarbecht a seng Wunneng verluer hat, ass hie bei de Clocharde gelant
Strummert
EGS