Commentairen
Commentairë
1
Kommentar Bemerkung
commentaire observation
comment remark
comentário observação
ech kann op deng Commentairë verzichten!
2
Kommentar Stellungnahme, Rezension
commentaire explication, prise de position, critique
commentary review
comentário explicação, tomada de posição, crítica
ech hunn an der Zeitung en interessante Commentaire iwwer däin neit Buch gelies
3
Kommentar Anmerkung
commentaire annotation
note annotation
comentário anotação
ech hu mer erlaabt, e puer Commentairen zu dengem Text ze maachen
Annotatioun
Remark
3
Commentaire
Annotatioun
Remark