Compte-couranten
Compte-courante
Girokonto
compte courant
conta à ordem
hoffentlech hunn ech nach genuch Suen um Compte courant , 1 fir meng Gasrechnung ze bezuelen!