Compteuren
Compteure
1
Zähler Messgerät
compteur à gaz, à eau, d'électricité
meter
contador aparelho
e Gemengebeamten ass de Compteur vum Waasser ofliese komm
Auer
2
Tacho(meter)
compteur compteur (de vitesse)
speedometer
velocímetro
hal de Compteur am A, hei kontrolléiert d' Police 1 dacks d' Vitess 1
Tacho
1
Compteur
Auer
2
Compteur
Tacho