Conclusiounen
Conclusioune
1
Schluss Folgerung Resultat einer Überlegung
conclusion d'un raisonnement
conclusion decision, result
conclusão de um raciocínio
mir sinn zur Conclusioun komm, datt mir dëst Joer net an d' Vakanz 1 fueren
Schluss
Schlussfollgerung
2
Schluss Schlussteil
conclusion d'un écrit, d'un discours
conclusion summing-up, ending
conclusão de um texto escrito, de um discurso
a senger Conclusioun huet de Riedner de Leit vum Duerf Merci gesot
1
Conclusioun
Schluss
Schlussfollgerung