Confirmatiounen
Confirmatioune
Bestätigung Zustimmung, Nachweis
confirmation validation, preuve
confirmation agreement
confirmação validação, prova
fir de Prêt waarde mir ëmmer nach op d' Confirmatioun 1 vun der Bank
Bestätegung
Confirmatioun
Bestätegung