hunn
confisquéiert
transitiv
konfiszieren beschlagnahmen
confisquer saisir (provisoirement)
to confiscate
confiscar apreender (provisoriamente)
d' Douanieren 1 hunn den Auto confisquéiert
d' Professesch 1 huet matzen an der Stonn zwee Handye confisquéiert
beschlagnamen
confisquéieren
beschlagnamen
saiséieren
sécherstellen