Conseilleren
Conseillere
Gemeinderat Person
conseiller communal
local councillor
conselheiro municipal
hien ass Conseiller am Gemengerot
Gemengeconseiller
Conseiller
Gemengeconseiller