1
Constitutiounen
Constitutioune
Verfassung Grundgesetz
constitution loi fondamentale
constitution fundamental set of laws
constituição lei fundamental
et gëtt eng Ännerung vun der Constitutioun virgeschloen
Verfassung
2
kee Pluriel
Verfassung körperliche Beschaffenheit
constitution état physique
constitution state of health
constituição compleição física
hien hat vu Klengem un eng daierlech Constitutioun
1
Constitutioun
Verfassung