Constructeuren
Constructeure
1
Hersteller von Transportmitteln
constructeur de moyens de transport
fabricante construtor de meios de transporte
op der Foire hunn déi verschidde Constructeuren hir neisten Autosmodeller virgestallt
de Constructeur vum Fliger gouf fir d' Ongléck 1 verantwortlech gemaach
2
Bauherr
constructeur maître d'ouvrage
construtor mestre de obras
de Promoteur vun dësem Gebai ass och de Constructeur
Bauhär
2
Constructeur
Bauhär