Couponen
Coupone
1
Stoffrest
coupon reste d'un rouleau d'étoffe
cutting remnant sample of fabric
retalho resto de tecido
d' Néiesch 1 gehäit kee Coupon ewech
dee Stoft do hunn ech bëlleg kritt, well et e Coupon war
2
Zinsschein Coupon
coupon d'obligation
coupon
cupão
ech muss endlech meng Couponen op d' Bank 1 aléise goen