Courben
Courbë
Kurve Graph
courbe d'un graphique, d'un diagramme
curva de um gráfico, de um diagrama
um Verlaf vun der Courbe gesäit een, wéi de Pëtrolspräis an de leschte Méint variéiert huet
Kurv
Courbe
Kurv