Coursieren
Coursiere
Kurier
coursier commissionnaire
courier messenger
mensageiro estafeta
de Mueren huet e Coursier dës Enveloppe fir dech bruecht