Crèchen
Crèchë
Krippe Kindertagesstätte Kita
garderie (d'enfants)
crèche nursery
creche infantário
eis Kanner ginn daagsiwwer an enger Crèche versuergt