Cutteren
Cuttere
Cutter Teppichmesser
cutter
Stanley knife carpet knife
x-ato
raum dee Cutter ewech, net datt nach eent vun de Kanner sech schneit!