doch
sert à nuancer l'expressivité d'un énoncé
used to nuance the expressiveness of a statement
serve para matizar a expressividade de um enunciado
esou däerf et dach net weidergoen!
dat do ass dach net schlëmm!
mir kennen déi Leit dach vun anzwousch!