Dagesmammen
Dagesmamme
Tagesmutter
assistante parentale nourrice gardienne d'enfants agréée, conventionnée
assistente parental ama autorizada a exercer
eis Kanner ginn daagsiwwer vun enger Dagesmamm versuergt