Dakar
Dakar
Dacar
Dakar ass d' Haaptstad 1 vum Senegal