Dammschnëtt
Dammschnitt
épisiotomie
episiotomy
episiotomia
vill Frae kréie beim Accouchement en Dammschnatt gemaach, fir en Dammrass ze verhënneren
Episiotomie
Dammschnatt
Episiotomie