Singulier
weiblech
Dativ
staark
der
la
the
a
ech probéiere mat där wéineger Stëmm, déi ech nach hunn, e puer Wuert ze soen