Däreldéieren
Däreldéiere
Igel
hérisson
hedgehog
ouriço-cacheiro
bei eis am Gaart wunnt en Däreldéier
sinn d' Däreldéieren 1 nach am Wanterschlof?
Igel
Kéiseker
Däreldéier
Igel
Kéiseker