dermaßen sehr
tellement à tel point, beaucoup
so to such a degree
tão tanto a tal ponto, muito
ech war därmoossen erféiert, datt ech nach laang dono geziddert hunn
mir waren därmoossen am Leed, well der net erbäikomm sidd