derzeit momentan
actuellement pour le moment
at present at the moment
atualmente de momento
därzäit ass den Hotel komplett ausgebucht
aktuell
momentan
zurzäit
därzäit
aktuell
momentan
zurzäit