Singulier
sächlech
Nominativ
1
das
qui lequel laquelle
that who
que o qual a qual
de Schoulmeeschter bestrooft all Kand, dat säin Heft vergiess huet
Singulier
sächlech
Akkusativ
2
das
que lequel laquelle
that who
que o qual a qual
dat Meedchen, dat s du sichs, gëtt et net!