Singulier
sächlech
Nominativ
staark
1
das
le la
the
o a
dat neit Schëff huet am Akaf 70 Millioune kascht
Singulier
sächlech
Akkusativ
staark
2
das
le la
the
o a
fir d' Zukunft 1 wënsche mir dir nëmmen dat Allerbescht!