Dateien
Dateie
1
(digitale) Datei
fichier numérique
file digital
ficheiro digital
ech hunn aus Versinn all meng Dateien um Computer geläscht
Fichier
2
Kartei
fichier collection de fiches
card index
ficheiro conjunto de fichas
an där Datei ginn d' Fichen 1 dem Alphabet no klasséiert
Fichier
Kartei
1
Datei
Fichier
2
Datei
Fichier
Kartei
Dokument