Singulier
sächlech
Nominativ
1
jenes dasjenige
celui celle ce cette
that the one
aquele aquela
datjéinegt (Kand), dat sech esou schlecht beholl huet, huet hei näischt méi verluer
Singulier
sächlech
Akkusativ
2
jenes dasjenige
celui celle ce cette
that the one
aquele aquela
keen huet datjéinegt (Meedchen), dat niewent eis gewunnt huet, jeemools erëmgesinn