hunn
gedauert
intransitiv
dauern andauern
durer s'étendre dans le temps
to last to go on for
durar estender-se no tempo
der Buergermeeschtesch hir Rieden daueren eng Éiwegkeet
de Film dauert annerhallef Stonn
unhalen