dauerhaft
durable
lasting durable
duradouro durável
d' Leit 1 wënschen sech en dauerhafte Fridden op der Welt